Na posledním jednání Výboru pro životní prostředí ve sněmovně byl kromě jiného na programu i Nový akční plán pro oběhové hospodářství (OH) – sdělení Evropské komise, k němuž v květnu vydalo Ministerstvo životního prostředí rámcovou pozici.

Tento plán je součástí Zelené dohody pro Evropu, je provázán s novou Průmyslovou strategií pro Evropu a navazuje na akční plán z roku 2015. O jeho přijetí evropskou komisí jsem v článku na blogu informoval již v březnu letošního roku.

Nový akční plán pro OH má za cíl učinit Evropskou Unii celosvětovým lídrem oběhového hospodářství. Plán je to ambiciózní a obsahuje soubor návrhů a opatření, které mají směřovat k cirkularitě napříč odvětvími. Formulován je zatím poměrně obecně, není tedy jasné, jakým způsobem bude snaha o naplnění cílů probíhat a jaké budou konkrétní požadavky na členské státy.

Pozice ČR, vyjádřená MŽP, je poměrně kritická. Vyjadřuje především obavu, že je v tuto chvíli cílů a požadavků v oblasti oběhového a odpadového hospodářství až příliš (stále probíhá implementace opatření z minulých let, čeká nás implementace směrnice SUP atd…), a může to znamenat pro členské státy velkou zátěž, proto ČR nebude podporovat nové cíle týkající se odpadů a obalů.

Já osobně plně podporuji celoevropský přechod na cirkulární ekonomiku, avšak realizovatelnost, možné přínosy a důsledky nového Plánu, je zatím obtížné posoudit, protože jde zatím spíše o soupis cílů než o jasný postup.


Co je obsahem Nového akčního plánu? (níže jsou jeho nejdůležitější body)

 

BOD 1.
Komise navrhne legislativní iniciativu v oblasti udržitelné výrobkové politiky. Jejím jádrem bude rozšířit působnost směrnice o ekodesignu tak, aby se vztahovala na co nejširší spektrum výrobků.

Budou stanoveny zásady udržitelnosti a regulace těchto aspektů výrobků:

 •  Životnost, znovupoužitelnost, opravitelnost, energetická účinnost
 • Bez nebezpečných látek
 • Zvýšení obsahu recyklovaných materiálů
 • Umožnění repasování a vysoce kvalitní recyklace
 • Zákaz likvidace neprodaného zboží nepodléhajícího zkáze
 • Podpora modelu produkt jako služba
 • Snížení ekologické stopy
 • Digitalizace informací o výrobcích
 • Oceňování výrobků na základě jejich výkonnosti v oblasti udržitelnosti

Záměrem Komise je, aby zásady udržitelnosti výrobků plnily v budoucnosti hlavní úlohu v širším politickém a legislativním vývoji.

BOD 2.
Dalším bodem je větší ochrana a informovanost spotřebitelů, kam je zahrnuta také ochrana před greenwashingem nebo tzv. právo na opravu.

BOD 3.
Součástí jsou další plánovaná opatření, jako je společný evropský datový prostor pro inteligentní oběhové aplikace, a také úsilí o prosazování požadavků na udržitelnost výrobků uváděných na trh EU, zejména prostřednictvím koordinovaných inspekcí a opatření v oblasti dozoru nad trhem.

BOD 4.
Komise navrhne také minimální povinná kritéria a cíle pro zelené veřejné zakázky.

BOD 5.
Plán definuje princip oběhovosti ve výrobních procesech.

BOD 6.
Dále dokument obsahuje obsáhlou kapitolu klíčových hodnot pro jednotlivé typy produktů jako je elektronika a IKT, vozidla, baterie a vozidla, textil, stavebnictví a budovy, potraviny, voda a živiny, plasty, obaly. U obalů jde např. o zpřísnění požadavků na obalové materiály, nadměrné balení, ekodesign obalů nebo společné značení vedoucí k jednoduššímu třídění

BOD 7.
Další částí je politika předcházení vzniku odpadů a podpora principu oběhovosti, kde je deklarováno, že bude předložen návrh na revizi právních předpisů EU týkajících se baterií, obalů, vozidel s ukončenou životností a nebezpečných látek v elektronických zařízeních s cílem předcházet vzniku odpadů, zvýšit obsah recyklovaných materiálů, podporovat bezpečnější a čistší toky odpadů a zajistit vysoce kvalitní recyklaci. Dojde také k přezkumu směrnice 2008/98/ES a EK urychlí provádění nedávno přijatých požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, poskytne pobídky a podpoří výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti recyklace odpadů.
Tyto a další kroky mají přispět ke snížení celkové produkce odpadů a dosažení cíle snížit do roku 2030 množství nerecyklovaného komunálního odpadu o polovinu.

BOD 8.
Tzv. posílení principu oběhovosti v prostředí bez toxických látek má za cíl, aby se v recyklátu a recyklovaných výrobcích minimalizovaly zakázané a rizikové chemické látky.

BOD 9.
Plán má také ambici na vytvoření fungujícího evropského trhu s druhotnými surovinami.

BOD 10.
Dalším důležitým bodem je omezení vývozu odpadu z EU do třetích zemí, skutečná recyklace v Evropě a boj proti nelegálnímu vývozu odpadu.

BOD 11.
Oběhové hospodářství má fungovat na úrovni regionů, měst i jednotlivců. Má dojít k tvorbě pracovních míst v souvislosti s oběhovým hospodářstvím.

BOD 12.
Plán obsahuje také průřezové oblasti související s cílem klimatické neutrality, s hospodářskými podmínkami, s výzkumem, inovacemi a digitalizací.

BOD 13.
Na závěr je v dokumentu zdůrazněno, že cílem není jen přijetí opatření a splnění cílů v Evropě, ale především transformace hospodářství směrem k oběhovosti na celosvětové úrovni.


Pozice ČR (vybrané body):

ČR podporuje principy oběhovosti, avšak v Plánu vidí mnohé problémy, např. tyto:

 • dokument je příliš obecně formulován, bude obtížné udržet konzistenci dílčích částí,
 • hrozí nepřiměřená zátěž pro členské země,
 • některé aspekty se nedají řešit na úrovni EU – např. textil, jehož produkce se z většiny odehrává mimo EU),
 • chybí důraz na environmentální vzdělávání,
 • chybí reflexe chemické recyklace,
 • při zpřísňování požadavků na obsah chemických látek v recyklovaných výrobcích se budou obtížněji dostávat materiály do recyklace, což znesnadní plnění recyklačních cílů.
 • V blízkém časovém horizontu ČR nebude podporovat doplňování nových neodůvodněných cílů v oblasti odpadů a obalů, neboť v současné chvíli jsou již stanoveny velmi ambiciózní cíle:
  – pro komunální odpad do roku 2035
  – pro obaly do roku 2030
  – členské země mají řadu nových cílů ze směrnice o jednorázových plastech

 

František Elfmark, Piráti (člen výboru životního prostředí)

 

Celý dokument si můžete prohlédnout zde:
https://www.frantisekelfmark.cz/wp-content/uploads/2020/09/Sdeleni-komise-novy-akcni-plan-pro-obehove-hospodarstvi.pdf
https://www.frantisekelfmark.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ramcova_pozice_MZP.docx